Nudelman Numismatica   |   Auction 16   |   9 June 2018 Sort by Lot-NumberSort by Estimate
Online bidding closed

<< Previous lot Next lot >>
Lot 84

Estimate: -   |   Starting price: 600 EUR Price realized: 1'400 EUR
Michael Apafi (1661–1690)
XII Denaros garas /Zwölfer/
stempelfrisch
Hungary / Ungarn / Transylvania / Siebenbürgen
XII Denaros garas /Zwölfer/ , Ag , 1673, Brassó /Kronstadt/ ,
Av: •MI•APA•-*-•DGPT•• prémsapkás mellkép jobbra, díszes vért, jobbjában jogar, baljában kardmarkolat /geharnischtes Brustbild mit Pelzmütze, das Zepter in seiner Rechten, in der Linken Säbelgriff/
Rv: PAR•REG•H•D•ET•SI•C•G•ARG•1673 korona alatt értékjelzés /unter der Krone Wertzahl XII alatta két kartusban Erdély címere, középen Apafi-címer, alatta Brassó címere /darunter zwei Schilde mit dem siebenbürgischen Wappen, in der Mitte das Apafi'sche Wappen, darunter das Kronstädter Wappen/ = alul és felül két-két rozetta /unten und oben je zwei Rosettenl
3,21 g,
Resch: -, Huszár E.: - (806), Unger E.: - (486d),
publikálatlan! unediert! Prachtexemplar!
stempelfrisch

Add to watch list    |   Search for similar lots    |   Share:  

Close